Μεθοδολογία του έργου DeepInvest

Πρώτη Φάση: Ορισμός του Προβλήματος, Ανάλυση Αγοράς και Απαιτήσεων Χρηστών. Η πρώτη επαναληπτική φάση υλοποίησης του έργου στοχεύει στα εξής:

 1. αποτύπωση του προβλήματος παροχής υπηρεσιών υποβοήθησης επενδυτικών αποφάσεων,
 2. ανάλυση της αγοράς στόχου και λεπτομερής προσδιορισμός των σχετικών ελλείψεων και ευκαιριών,
 3. συλλογή απαιτήσεων χρηστών και προσδιορισμός κριτηρίων αποδοχής χρηστών,
 4. αποσαφήνιση των σεναρίων εφαρμογής και των πρακτικών σεναρίων-χρήσης βασιζόμενοι στις απαιτήσεις που έχουν εξαχθεί από το την αρχική επαφή με τους τελικούς χρήστες.

 

Δεύτερη Φάση: Επισκόπηση Υφιστάμενων Τεχνολογιών και Σχεδιασμός Συστήματος.
Αυτή η φάση περιλαμβάνει τα εξής:

 1. την αναγνώριση τεχνολογικών προδιαγραφών του συστήματος από τις απαιτήσεις χρηστών,
 2. την διερεύνηση των διαθέσιμων λύσεων που συμπεριλαμβάνει την έρευνα των υφιστάμενων τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες από τους εταίρους, από εμπορικές λύσεις και από άλλα ευρωπαϊκά, εθνικά ή διεθνή ερευνητικά έργα,
 3. την αναγνώριση των κενών και της δυνατότητας καινοτομίας που περιλαμβάνει τη σύγκριση μεταξύ των απαραίτητων και των διαθέσιμων τεχνολογιών, και οδηγεί σε ένα σύνολο από προδιαγραφές για τις τεχνολογικές τομές που αναμένεται να γίνουν στο έργο,
 4. τον καθορισμό και σχεδίαση καινοτόμων προσεγγίσεων στην πρόβλεψη αποδόσεων και αυτόματη διαχείριση χαρτοφυλακίου με μεθόδους μηχανικής μάθησης, και
 5. τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής πλατφόρμας που αφορά την εκτέλεση του εννοιολογικού σχεδιασμού του συστήματος DeepInvest, λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά υποσυστήματα μαζί με τις υψηλού επιπέδου λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.

 

Τρίτη Φάση: Υλοποίηση & Ενσωμάτωση Συστήματος. Η Τρίτη φάση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Υλοποίηση & Διαμόρφωση Μεμονωμένων Μονάδων/Υποσυστημάτων, που περιλαμβάνει τον λεπτομερή σχεδιασμό και ανάπτυξη των διαφόρων υποσυστημάτων στην αρχιτεκτονική του DeepInvest.
 2. υλοποίηση αρχιτεκτονικών μηχανικής μάθησης για πρόβλεψη αποδόσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου, και επιλογή των προσφορότερων από αυτές, 3) Ενσωμάτωση Συστημάτων και Επαναληπτικές Δοκιμές, όπου θα καθοριστεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία ενσωμάτωσης και δοκιμής των υποσυστημάτων.

Τέταρτη Φάση: Προσαρμογή Συστήματος, Επίδειξη & Αξιολόγηση.

Η φάση αυτή θα εξελιχθεί παράλληλα με τις διεργασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και ενσωμάτωσης, και θα επικεντρωθεί στην τελειοποίηση και επικύρωση του συστήματος καθώς και στην αξιολόγηση της φάσης επίδειξης του έργου. Συνολικά οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν εργασίες όπως:

 1. Την αποδοχή των τελικών χρηστών και των υφιστάμενων υποδομών και διαδικασιών, και την καταγραφή των ευρημάτων και την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ελλείψεων. Επιπρόσθετα, θα διεξαχθούν δοκιμές ενσωμάτωσης ώστε να εντοπιστούν πιθανές διαρροές και σφάλματα του πρωτότυπου συστήματος στο πλαίσιο της αξιολόγησης στο περιβάλλον του τελικού χρήστη.
 2. Την επικύρωση του συνολικού συστήματος σε σχέση με τις προδιαγραφές των απαιτήσεων χρηστών και τα πλάνα επιχειρηματικής εκμετάλλευσης.
 3. Την αξιολόγηση του συνολικού έργου και των νέων στοιχείων του καθώς και των απτών αποτελεσμάτων του σε σύγκριση με τους αρχικούς στόχους του έργου, με επαρκή έμφαση στην τεχνική αξιολόγηση, την αποδοχή των χρηστών και την εκτίμηση της επίδρασης.

 

Πέμπτη Φάση: Αξιοποίηση & Διάδοση Αποτελεσμάτων του Έργου. Αυτή η φάση αποτελείται από όλες τις οριζόντιες δραστηριότητες, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω:

 1. Διαχείριση Έργου που αποτελείται από όλα τα διοικητικά και διαχειριστικά καθήκοντα του έργου, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης περιοδικών αναφορών, της διασφάλισης της ποιότητας των αναφορών του έργου, και της διαχείρισης ρίσκου.
 2. Αξιοποίηση & Διάδοση, όπου τα υποσυστήματα του DeepInvest καθώς και η σχετική τεχνογνωσία θα χρησιμοποιηθούν για διεργασίες διάδοσης και αξιοποίησης από τους εταίρους της κοινοπραξίας, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του έργου. Θα παραδοθεί επίσης ένα σχετικό επιχειρηματικό πλάνο για την αξιοποίηση του συστήματος DeepInvest ως ολοκληρωμένης υπηρεσίας.
Ελληνικά