Περιγραφη ενοτητων εργασιας του εργου DeepInvest

Περιγραφή ενοτήτων εργασίας :

Σκοπός αυτής της ΕΕ είναι η ανάλυση της τεχνολογικής στάθμισης στα συναφή με το έργο ερευνητικά πεδία και ο ορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και των σεναρίων χρήσης. Απώτερος σκοπός είναι ο σαφής καθορισμός των προδιαγραφών και της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Επίσης θα οριστούν οι πηγές δεδομένων καθώς και οι διαδικασίες συλλογής αυτών.

Αντικείμενο αυτής της ΕΕ είναι η ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων μηχανικής μάθησης για την αποτελεσματική πρόβλεψη τιμών και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αρχικά θα διερευνηθούν οι αρχιτεκτονικές τύπου “sequence-to-sequence”, καθώς και εναλλακτικές υλοποιήσεις loss-functions στα εμπλεκόμενα νευρωνικά δίκτυα. Τέλος, θα εξεταστεί η τεχνική “attention” για την εκπαίδευσή τους, με σκοπό την εκμετάλλευση μεγαλύτερου μέρους των χρονοσειρών εισόδου.

Στην ΕΕ3 θα αναπτυχθεί λογισμικό για την αυτόματη δημιουργία και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Το λογισμικό θα προσφέρει στον τελικό χρήστη/επενδυτή προτάσεις σχετικά με το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο για την επίτευξη των στόχων του, αναζητώντας μια “ισορροπία” ανάμεσα στη μεγιστοποίηση της απόδοσης και την ελαχιστοποίηση του ρίσκου. Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί η πιθανή εφαρμογή τεχνικών ενισχυτικής μάθησης, για τη δημιουργία ενός “υπολογιστικού συμβούλου” με σκοπό την υποστήριξη πλάνου επενδύσεων με αρκετά μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Το λογισμικό, θα επιτρέπει την αυτόματη αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου και της στρατηγικής επενδύσεων με τη πάροδο του χρόνου, ενώ θα είναι παραμετροποιήσιμο όσον αφορά την “ανοχή” του επενδυτή σε κίνδυνο με ποσοτικό και αυτοματοποιημένο τρόπο.

Σκοπός αυτής της ΕΕ είναι η ενσωμάτωση των τεχνολογικών επιτευγμάτων των ΕΕ2 και ΕΕ3 σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού και ενσωμάτωσή της στην υπάρχουσα πλατφόρμα της EFFECT. Στα πλαίσια της ΕΕ θα προσαρμοστούν οι διάφορες αλγοριθμικές παράμετροι ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια, αποκρισιμότητα και απόδοση του συστήματος και να επιτευχθεί μία σημαντικά βελτιωμένη χρηστική εμπειρία.

Στόχος της ΕΕ5 είναι ο ορισμός των επιχειρησιακών απαιτήσεων, των προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής, της μεθοδολογίας και των σχεδίων αξιολόγησης. Η τελική αξιολόγηση θα περιλαμβάνει την καταγραφή των πορισμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε έκθεση, που θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες εταίρους καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη του χρηματοοικονομικού τομέα. Τέλος, όλες οι δραστηριότητες θα περιληφθούν και θα περιγραφούν σε ένα σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης.

Η ΕΕ6 αφορά την έρευνα για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου που περιλαμβάνει την ανάλυση αγοράς, την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, τον ορισμό των προϊόντων και υπηρεσιών, και τις δράσεις εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.

Ελληνικά