Το έργο DeepInvest

  Το έργο DeepInvest αποσκοπεί στην εφαρμογή των μοντέλων που θα αναπτυχθούν σε πραγματικές συνθήκες με τη δημιουργία πραγματικών χαρτοφυλακίων για πρόβλεψη μετοχών και βελτιστοποίηση των αποφάσεων σχετικά με τη σύνθεση χαρτοφυλακίου. Για το σκοπό αυτό το έργο περιλαμβάνει έρευνα και παράλληλη ανάπτυξη “πρακτικών” εργαλείων πρόβλεψης τιμών και σύνθεσης χαρτοφυλακίου, το οποίο θα οδηγήσει σε:

  1. καινοτόμα μοντέλα μηχανικής μάθησης, προσαρμοσμένα καλά στις παραπάνω περιοχές, τα οποία θα επιτρέψουν αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη (σε σχέση με την τρέχουσα βιβλιογραφία) πρόβλεψη τιμών μετοχών, στηριζόμενα σε πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των νευρωνικών δικτύων, και πρώιμα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από μέλη των ερευνητικών ομάδων, και
  2. λογισμικό αυτόματης διαχείρισης χαρτοφυλακίου, το οποίο θα απευθύνεται σε επενδυτές και επενδυτικές εταιρείες και το οποίο θα επιτυγχάνει αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες από αυτές της αγοράς (π.χ. χρηματιστηριακοί δείκτες), λαμβάνοντας υπόψη και το προφίλ των επενδυτών σε σχέση με το ρίσκο.

  Η αυτοματοποιημένη διαχείριση θα υποκαταστήσει εν μέρει τη διαχείριση από ανθρώπους, θα είναι γρηγορότερη και εξατομικευμένη με λιγότερο κόστος, και οικονομία κλίμακας.

 

ΕΠΑνΕΚ

Το έργο με κωδικό T2ΕΔΚ-03743 υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

DeepInvest Project Consortium