Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελληνικά

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1983 και αποσκοπεί στη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Α.Ε.Ι.

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου με την συνδρομή και επιπλέον ειδικών επιστημόνων, προς όφελος του Ιδρύματος και με σκοπό να συμβάλει στην παραγωγή της επιστημονικής έρευνας. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:

  1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
  2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Το Εργαστήριο “Υπολογιστικών Μεθοδολογιών & Επιχειρησιακής Έρευνας” (“Computational Methodologies & Operations Research – CMOR”) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 (ΦΕΚ τεύχος Δεύτερο, 302/15-2-2016). 

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ευρύτερες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Βελτιστοποίηση και λήψη αποφάσεων, Επιστημονικοί υπολογισμοί υψηλής απόδοσης, Ευφυείς πράκτορες, Κρυπτογραφία, Μηχανική μάθηση, Στατιστική θεωρία και εφαρμογές με έμφαση στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων, Στατιστική θεωρία και εφαρμογές με έμφαση στην υπολογιστική στατιστική, Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων, Σχεδιασμού και χρονοπρογραμματισμού, και Τεχνητή νοημοσύνη.

Το Εργαστήριο «Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας − Computational Methodologies και Operations Research» (CMOR Lab) έχει ως αποστολή: 

  1. Τη διάχυση της χρήσης υπολογιστικών μεθοδολογιών, στατιστικών μεθόδων και τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας, με σκοπό την εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα.
  2. Την κάθε μορφής δράση εξωστρέφειας και συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με συναφές επιστημονικό αντικείμενο και στόχους, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
  3. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων που εμπίπτουν στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
  4. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής έρευνας) των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, σε θέματα που εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
  5. Την προαγωγή της συλλογικότητας και της διεπιστημονικής προσέγγισης ως μέσου για την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών ανάμεσα σε Καθηγητές και ερευνητές με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης.
  6. Την αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.
  7. Την διεξαγωγή και προβολή συναφών ερευνών και μελετών στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
  8. Την διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η σύναψη συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου των Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας.

Website